คำชี้แจง

Featured


ap11          เราคือองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร เราสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อ ป้องกัน ป้อมปราม สร้างโอกาส รู้ทันเกมมิจฉาชีพ และสร้างความเข้าใจให้กับคนในสังคมตระหนักถึงภัยอันตรายในทุก ๆ รูปแบบที่มันแฝงอยู่ในสังคม ซึ่งที่ผ่านมาในหลาย ๆ ครั้งผู้เสียหายหรือตกเป็นเหยื่อ คือประชาชนผู้บริสุทธิ์ มิได้มีเจตนาให้ผู้ใด ผู้หนึ่ง หรือองค์กรใด องค์กรหนึ่ง ได้รับความเสียหาย

Advertisements